go top

100 Hội Viên Phụ Nữ Nòng Cốt Tham Gia Tập Huấn Về Bảo Vệ Nguồn Nước, Chính Thức Khởi Động Mizuiku Cùng Hội Phụ Nữ Hải Phòng.

100 HỘI VIÊN PHỤ NỮ NÒNG CỐT ĐƯỢC TẬP HUẤN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH