go top

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang thông tin điện tử *Mizuiku-emyeunuocsach.vn Trang thông tin điện tử *Mizuiku-emyeunuocsach.vn, sau đây được gọi là “website” được sở hữu và vận hành bởi công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, sau đây được gọi là “Suntory PepsiCo”, hoặc “chúng tôi”. Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ quy định của những Điều khoản Sử dụng. Suntory PepsiCo có toàn quyền thay đổi nội dung của website cũng như các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không có nghĩa vụ thông báo với bạn. Bạn nên thường xuyên truy cập website để cập nhật về các thay đổi. Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những Điều khoản Sử dụng cập nhật nhất tại thời điểm đó. VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE CỦA BẠN Bạn đồng ý sẽ không sử dụng website cho những mục đích bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay bị cấm bởi các Điều khoản Sử dụng hay bất cứ điều luật liên quan nào khác. Bạn có thể truy cập, xem, sao chép và tải các nội dung trên website này cho mục đích cá nhân hoặc mục đích phi thương mại với điều kiện bạn không sửa đổi hay xóa bỏ các bản quyền, thương hiệu có trên các tài liệu mà bạn truy cập, xem, sao chép và tải từ website này. Các hành vi sử dụng website này cho bất kỳ mục đích nào khác bao gồm nhưng không giới hạn trong sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền, tải, cấp phép, hay tạo ra các biến thể từ các nội dung thu được từ website này mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Suntory PepsiCo đều bị nghiêm cấm. Bạn đồng ý không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng website này. Bạn sẽ không can thiệp, xâm phạm hay phá hoại bất kỳ chức năng an ninh nào của website này hay không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, sâu hay bất kỳ thành phần nguy hại nào qua website này. NỘI DUNG BẠN CUNG CẤP Bạn đảm bảo rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật với bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải trên website này bao gồm tính hợp pháp, tính chính xác, phù hợp và bản quyền đối với nội dung đó. Với việc cung cấp nội dung cho Suntory PepsiCo, bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, dịch, tạo ra các phiên bản khác, phân phối và trưng bày nội dung được bạn cung cấp trên phạm vi toàn cầu bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào mà không đòi hỏi thù lao. Bạn trao cho chúng tôi quyền được sử dụng tên gọi mà bạn cung cấp liên quan đến nội dung được bạn đăng tải khi cần thiết. Tất cả thông tin cá nhân được cung cấp trên website này sẽ được sử dụng và quản lý theo đúng Chính sách Bảo mật của website này. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có tất cả các quyền pháp lý đối với nội dung bạn cung cấp trên website này; rằng nội dung bạn cung cấp là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong bản Điều khoản sử dụng này và sẽ không gây ra tổn thất cho bất kỳ ai; rằng bạn sẽ loại trừ chúng tôi khỏi tất cả các khiếu nại xuất phát từ nội dung mà bạn cung cấp. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tất cả các bản quyền, thương hiệu hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc website này đều thuộc sở hữu của Suntory PepsiCo hoặc bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi. Trừ trường hợp được quy định trong bản Điều khoản Sử dụng này, việc bạn truy cập, sử dụng website này không đồng nghĩa với việc trao cho bạn bất kỳ quyền sở hữu hay cấp phép cho bạn đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào nêu trên. Bạn được phép sử dụng bất kỳ nội dung hay tài liệu trên website này cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại. Các hành vi sử dụng website này cho bất kỳ mục đích nào khác phải có có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi. Trừ khi được quy định trong Điều khoản quy định này, bất cứ hành vi sử dụng tài liệu hay nội dung nào thuộc website này, bao gồm sao chép, tái sản xuất, truyền, phân phối, khai thác cho mục đích thương mại hay tạo ra các biến thể khác đều bị nghiêm cấm. Website này và tất cả nội dung thuộc website được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản luật liên quan. TỪ CHỐI ĐẢM BẢO BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY THUỘC PHẠM TRÙ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI. WEBSITE NÀY VÀ NỘI DUNG TRÊN WEBSITE NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU, THIẾT KẾ, ĐỒ HỌA, GIAO DIỆN, HÌNH ẢNH, MÃ CODE, PHẦN MỀM, NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI, CÁC LOGO, CŨNG NHƯ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THUỘC SỞ HỮU HAY LIÊN QUAN ĐẾN SUNTORY PEPSICO HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NHƯ ĐANG CÓ” VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM THEO BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO, DÙ LÀ HÀM Ý HAY CÔNG BỐ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN TRONG CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ, SỰ KHÔNG VI PHẠM, SỰ TƯƠNG THÍCH, SỰ AN TOÀN, CHÍNH XÁC HAY HOÀN CHỈNH CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN WEBSITE NÀY. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC QUY ĐỊNH BỞI PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG NỘI DUNG THUỘC WEBSITE NÀY, HAY BẤT KỲ TÍNH NĂNG NÀO CỦA WEBSITE NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VIRUS, HAY SẼ LUÔN TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM HAY NỘI DUNG NÀO KHÁC. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Trong bất kỳ trường hợp nào, Suntory PepsiCo cũng như công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như Ban Giám đốc, nhân viên, cổ đông hay đại diện của chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, bất ngờ, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong các thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, sử dụng hoặc hiệu quả hoạt động của website ngay cả khi về khả năng xảy ra các tổn thất đó có thể nhìn thấy trước hoặc đã được khuyến cáo trước. Bạn đồng ý và thừa nhận cụ thể rằng chúng tôi cũng như công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như Ban Giám đốc, nhân viên, cổ đông hay đại diện của chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của bất kỳ người nào sử dụng website này. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dụng nào của website này thì biện pháp duy nhất dành cho bạn là chấm dứt truy cập và sử dụng website này. BỒI THƯỜNG Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và loại trừ Suntory PepsiCo khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả chi phí cho luật sư) có liên quan tới hoặc phát sinh từ việc sử dụng Website này của bạn. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Suntory PepsiCo không có trách nhiệm với bất kỳ website của các bên thứ ba (không phải các trang do chúng tôi quản lý) được liên kết đến hoặc từ website này. Các website của các bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ website này được điều hành và duy trì hoàn toàn độc lập bởi các bên thứ ba đó và có các điều khoản và điều kiện quy định riêng không nằm trong quyền điều khiển và/hoặc giám sát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo hay chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ nào xuất hiện hoặc được cung cấp trên các website liên kết đến và đi từ website này, cũng như không chịu trách nhiệm cho sự mất mát hoặc thiệt hại do việc truy cập và sử dụng các website đó. Việc truy cập các website của bên thứ ba liên kết tới và đi từ website này thuộc phạm trù rủi ro của riêng bạn. THÔNG TIN CÁ NHÂN Khi truy cập và sử dụng website này, để bạn có thể sử dụng một số chức năng và dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi qua website này. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING Về tài khoản đăng nhập: Để sử dụng dịch vụ học trực tuyến E-learning của website này, bạn vui lòng đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin cá nhân của mình như tên, email, số điện thoại, nghề nghiệp, nơi công tác, … Đây là những thông tin bắt buộc để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu và tạo sự thuận lợi cho chúng tôi trong việc hỗ trợ người sử dụng dịch vụ học trực tuyến E-learning của chúng tôi. Trong trường hợp bạn cung cấp thông tin cá nhân không chính xác, thiếu trung thực thì bất cứ một sự cố hay vấn đề nào phát sinh trong phạm vi tài khoản của bạn thì đều thuộc trách nhiệm của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được quản lý và sử dụng theo Chính sách Bảo mật. Mật khẩu của tài khoản đăng nhập: Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, người sử dụng sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào dịch vụ học trực tuyến E-learning trên website này. Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản. Nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. CHẤM DỨT DỊCH VỤ Suntory PepsiCo có toàn quyền chấm dứt hoạt động của website này, hoặc chấm dứt việc truy cập website này của bạn, với bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo cho bạn cũng như không có bất kỳ trách nhiệm nào với bạn cũng nhưng bất cứ bên thứ ba nào. LUẬT ÁP DỤNG Bản Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý và tuân thủ phán xét của tòa án Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi xảy ra bất kỳ vi phạm nào liên quan đến những Điều khoản Sử dụng này. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày website chính thức đi vào hoạt động

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn thoát ra không?

Thông báo

Bạn có đồng ý với các điều khoản trên và tiến hành tải tài liệu?

Đồng ý Không
Bạn chưa có tài khoản?

Đăng Ký

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu* cần điền đầy đủ thông tin

Đăng Ký Nội Dung
Bạn đã có tài khoản
Vui lòng Đăng Nhập
Bạn đã có tài khoản

Đăng Nhập

Vui lòng đăng nhập tài khoản của bạn

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản? Vui lòng Đăng Ký
Quên mật khẩu

Bạn quên mật khẩu, vui lòng nhập mail để lấy lại mật khẩu

Thông báo

Đăng ký thành công

Đồng ý
Xác nhận quyền truy cập thống kê

Đăng Nhập

Vui lòng nhập mật khẩu

Đặt Lại Mật Khẩu

Đặt Lại Mật Khẩu